Dzisiaj 29 Maj 2023    |    Imieniny Magdalena, Teodozja, Maria

Chrystus Pantokrator

Nad miejscem, gdzie zasiada przewodniczący zgro-

 

madzenia, znajduje się Chrystus Pantokrator, czyli

 

Wszechmogący, który przychodzi na końcu czasów

 

w chwale swojej boskości, by sądzić ziemię.

 

Ikona odsłania prawdę o Bożej mocy, która była ukry-

 

ta w śmiertelnym ciele Chrystusa. Na Jego rękach i no-

 

gach widnieją rany zadane podczas ukrzyżowania i

 

upokorzenia, jakie wycierpiał dla naszej miłości. On

 

jest Synem Człowieczym zapowiedzianym przez Pis-

 

ma, który został wzgardzony i wyśmiany podczas swo-

 

jego pierwszego przyjścia na świat, a teraz przychodzi

 

po raz drugi jako sprawiedliwy sędzia, aby sądzić ży-

 

wych i umarłych: "Wówczas ukaże się na niebie znak

 

Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie

 

narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przy-

 

chodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i

 

chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie

 

potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech

 

stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”

 

(Mt 24, 30-31).

 

W lewej ręce trzyma księgę życia, w której czytamy:

 

"Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5, 44). Słowa

 

te są sercem Nowego Przymierza i obrazem nowego

 

człowieka.

 

Jezus jest bowiem jednocześnie obrazem Boga i

 

człowieka, jest zwycięzcą nad śmiercią i Panem

 

wszystkiego, co zniewala człowieka. W Nim słowa te

 

są możliwe do zrealizowania. Według nich też

 

będziemy sądzeni.

 

Na prawej stronicy księgi życia czytamy: "Przyjdę

 

niebawem” (Ap 22, 20). Są to słowa otuchy i zachęty

 

do wytrwałości, aby zachować mocną naszą wiarę i

 

móc powiedzieć za św. Pawłem: "W dobrych za-

 

wodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary us-

 

trzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec

 

sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan,

 

sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim,

 

którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2 Tm 4, 7-8).

 

W czasie liturgii znajdujący się pod wizerunkiem

 

Chrystusa Pantokratora prezbiter - żywa ikona

 

Chrystusa - przywodzi na myśl słowa prefacji o Na-

 

rodzeniu Pańskim, w której Kościół dziękuje Ojcu,

 

mówiąc: "Albowiem przez tajemnicę Wcielonego

 

Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask

 

Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzial-

 

nej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania

 

rzeczy niewidzialnych”. Wizerunek Pantokratora is-

 

totnie wyraża eschatologiczne oczekiwanie zgro-

 

madzenia chrześcijańskiego, które podczas liturgii

 

Eucharystii doświadcza żywej obecności Chrystusa.

 

To doświadczenie utwierdza je w wierze i zapala w

 

nim pragnienie ostatecznego przyjścia Pana, które

 

oznacza definitywne zwycięstwo nad złem i śmier-

 

cią. Dlatego Kościół woła pełen nadziei: "Przyjdź,

 

Panie Jezu!".

 

 

 

Centralne umiejscowienie ikony odzwierciedla też

 

nakierowanie historii na jej punkt kulminacyjny:

 

spotkanie z przychodzącym Chrystusem. Celem, do

 

którego zmierza nasz świat, nie jest zniszczenie i

 

pustka, lecz pełnia życia w Bogu.

 

W wizerunku Chrystusa Pantokratora zbiega się

 

cały cykl malowideł. Stanowi on centrum korony

 

tajemnic. Jako pierwszy przyciąga wzrok i dlatego

 

przedstawiona postać oddziela się niemal od 

 

złotego tła i zdaje się wychodzić naprzeciw tym,

 

którzy przekraczają próg kościoła, by uczynić ich

 

uczestnikami swojego ostatecznego, zwycięskiego

 

przemienienia. Symbolem tego przemienienia i

 

znakiem boskości są białe szaty. Również chrześci-

 

janie, którzy w chrzcie zwyciężyli księcia tego świa-

 

ta, to jest diabła, zostają obleczeni w Bożą naturę i

 

nakładają przy wyjściu z chrzcielnicy białe szaty:

 

"Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi ży-

 

cia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego

 

przed moim Ojcem i Jego aniołami” (Ap 3,5),

 

 

 

Z lewej strony ikony znajdują się malowidła przed-

 

stawiające ziemskie życie Chrystusa: Zwiastowanie,

 

Narodzenie, Chrzest Pański, Przemienienie, Wjaxd

 

do Jerozolimy, Ostatnia Wieczerza i Ukrzyżowanie. Z

 

prawej są malowidła wyobrażające życie niebieskie,

 

które rozpoczyna się już w Wielką Sobotę: Zdjęcie z

 

krzyża, Zstąpienie do piekieł, Pusty grób, Ukazanie

 

się Chrystusa Zmartwychwstałego, Wniebowstąpie-

 

nie, Pięćdziesiątnica i Wniebowzięcie Maryi

 

("Zaśnięcie”).

 

Chrystus Pantokrator ma wzniesioną prawą dłoń w 

 

geście błogosławieństwa. Jego postać wpisana jest

 

trzy sfery kosmiczne. Pierwsza jest ciemnoniebieska

 

i przedstawia ziemię. Druga, w kolorze czarnym,

 

symbolizuje śmierć otaczającą ziemię. Stera trzeci

 

jest błękitna i wyobraża niebo. Postać Chrystusa

 

rozrywa krąg śmierci i łączy ziemię z niebem. Cztery

 

czerwone narożniki oznaczają Ewangelistów za-

 

powiadających i przygotowujących powtórne

 

przyjście Chrystusa.