Dzisiaj 2 Grudzień 2023    |    Imieniny Balbina, Paulina, Bibiana

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

 

 Według kan. 910 § 2 nadzwy-czajnym szafarzem Komunii świętej – poza akolitą – jest też ten wierny, który zostanie wyznaczony do pełnienia ta-kiej funkcji zgodnie z kan. 230 § 3. W myśl tego ostat-niego kanonu, tam gdzie istnieje potrzeba miejscowego Kościoła, bo brakuje szafarzy Komunii św., wierni świeccy jakkolwiek nie są akolitami, mogą rozdzielać Komunię św., byle zawsze zgodnie z przepisami prawa. – Należy jednak pamiętać, że wierni świeccy, jeśli nawet tylko na pewien czas powierza im się specjalną służbę w Kościele, są zobowiązani do osiągnięcia odpowiedniej formacji, koniecznej do należytego wykonywania tego zadania. Każdy bowiem nadzwyczajny szafarz Komunii św. winien wyróżniać się żywą wiarą i dobrymi obyczajami oraz świecić odpowiednim przykładem nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Poza tym nadzwyczajni szafarze Komunii św. mają spełniać tę posługę świadomie, z całym oddaniem i pilnie. Nie można zatem powierzać tego zadania wiernemu, którego życie nie jest przykładne, bo np. żyje w kontrakcie cywilnym, nadużywa alkoholu lub jest uzależniony od narkotyków.

 

W sprawie tej wypowiedziała się Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego
w instrukcji „Inaestimabile donum” w dniu 3 kwietnia 1980 r. Czytamy w tej Instrukcji, że „Wierny, zakonnik lub świecki, upoważniony jako szafarz nadzwyczajny Eucharystii, może rozdawać Komunię św. jedynie wtedy, gdy nie ma kapłana, diakona lub akolity, gdy kapłanowi stoi na przeszkodzie choroba, podeszły wiek lub gdy liczba komunikujących jest tak wielka, że przedłużyłaby się zbytnio Msza św. Należy więc zganić postawę tych kapłanów, którzy choć obecni przy celebrze, wstrzymują się od udzielania Komunii św., zostawiając ten obowiązek świeckim”.

 

Formacja stała odbywa się przede wszystkim we wspólnocie, w której nadzwy-czajny szafarz Komunii świętej żyje i spełnia swą posługę. Poza tym jest obo-wiązany uczestniczyć: w dniu skupienia lub rekolekcjach prowadzonych spe-cjalnie dla nich, w ogólnopolskiej pielgrzymce organizowanej przez Komisję Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Duszpasterze winni z wielką życzliwością odnosić się do nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, otaczać ich duchową opieką, być dla nich przykładem umiłowania Chrystusa Eucharystycznego, czuwać nad wykonywaniem przez nich posługi
i w razie potrzeby roztropnie korygować niedociągnięcia. Pomoc nadzwyczaj-nych szafarzy w żadnym stopniu nie powinna osłabiać gorliwości kapłanów, którzy na pierwszym miejscu są sługami Eucharystii.

 

W Parafii św. Rafała Kalinowskiego posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. pełnią, według wcześniej ustalonego terminarza, następujące osoby:

 1. Gaik Arkadiusz
 2. Hejduk Jarosław
 3. Janik Sławomir
 4. Kotlarczyk Dariusz
 5. Musiorski Rafał
 6. Pilecki Stanisław
 7. Prysak Robert
 8. Prysak Zbigniew
 9. Turkowski Jerzy
 10. Wawrzak Mariusz
 11. Wiaderek Krzysztof
 12. Wilk Marek

 

Nadzwyczajni szafarze zanoszą w każdą niedzielę, według pełnionego przez siebie dyżuru, Komunię św. chorym i starszym wiekiem, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w kościele we Mszy św. Nadto pomagają w rozdzie-laniu Komunii św. jeśli istnieje taka potrzeba.